AutoCAD查看文件dwg版本格式的方法

正常的DWG文件可以通过记事本或者其他文本软件打开,看开头的几个字节就知道版本号了。

记事本中开头的几个字节对应版本号对应AutoCAD能够打开的版本
MC0.0DWG R1.0AutoCAD Release 1.0
AC1.2DWG R1.2AutoCAD Release 1.2
AC1.40DWG R1.40AutoCAD Release 1.40
AC1.50DWG R2.05AutoCAD Release 2.05
AC2.10DWG R2.10AutoCAD Release 2.10
AC2.21DWG R2.21AutoCAD Release 2.21
AC1001,AC2.22DWG R2.22AutoCAD Release 2.22
AC1002DWG R2.50AutoCAD Release 2.50
AC1003DWG R2.60AutoCAD Release 2.60
AC1004DWG R9AutoCAD Release 9
AC1006DWG R10AutoCAD Release 10
AC1009DWG R11/12AutoCAD R11/12(LT R1/R2)
AC1012DWG R13AutoCAD R13(LT95)
AC1014DWG R14AutoCAD R14、14.01(LT97/LT98)
AC1015DWG 2000AutoCAD 2000/2000i/2002
AC1018DWG 2004AutoCAD 2004/2005/2006
AC1021DWG 2007AutoCAD 2007/2008/2009
AC1024DWG 2010AutoCAD 2010/2011/2012
AC1027DWG 2013AutoCAD 2013/2014/2015/2016/2017
AC1032DWG 2018AutoCAD 2018/2019/2020/2021/2022/2023

相关文章

咨询电话

技术电话

15811246811

企微客服
企微客服
返回顶部