AutoCAD某些文件出现坐标系图标异常、打印异常、背景灰色等

问题描述:某些文件修复后仍出现打印错位、坐标系图标异常,用AutoCAD打开后背景灰色的情况。

AutoCAD某些文件出现坐标系图标异常、打印异常、背景灰色等

         坐标系图标异常                                                                 文件背景灰色

原因分析:这是因为该文件中系统变量 PERSPECTIVE 的值发生变化的原因。

解决方法:打开问题文件,命令行键入 PERSPECTIVE,空格,0,空格,保存文件。

如果是在AutoCAD平台,也可以打开文件,点击下拉菜单:视图——视觉样式——二维线框。

AutoCAD某些文件出现坐标系图标异常、打印异常、背景灰色等

相关文章

咨询电话

技术电话

15811246811

企微客服
企微客服
返回顶部